Baroul Satu Mare

A N U N Ţ

 

În perspectiva modificărilor legislaţiei aplicabile accesului în profesia de avocat şi formării profesionale iniţiale a avocatului în perioada de stagiu;

În condiţiile în care descentralizarea activităţii Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA –, prin înfiinţarea de Centre Teritoriale în raport de hotărârile adoptate de barourile interesate, a fost definitivată;

Având în vedere proiectele de conlucrare în formarea profesională iniţială şi formarea profesională continuă în care este implicat INPPA;

INPPA organizează

 

 

CONCURS PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE LECTOR AL I.N.P.P.A.

 

 

I. Condiţii pentru dobândirea calităţii de lector al INPPA:

1). Lectorii titulari de disciplină (formatorii titulari de curs) vor fi selectaţi din rândul avocaţilor definitivi care se bucură de o reputaţie profesională neştirbită şi care se regăsesc în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

a). au o experienţă în profesia de avocat de minim 8 ani;

b). deţin titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe juridice sau sunt doctoranzi;

 

2). Lectorii conducători de ateliere (formator pentru activitatea de seminar) vor fi selectaţi din rândul avocaţilor definitivi care se bucură de o reputaţie profesională neştirbită şi care se regăsesc în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

a). au o experienţă în profesia de avocat de minim 5 ani;

b). au urmat cursuri de aprofundare a studiilor universitare;

 

II. Dosarul candidatului

Selectarea lectorilor se realizează pe baza unui concurs de oferte organizat de I.N.P.P.A. prin raportare la programul disciplinei şi al activităţii în cadrul atelierelor (dupa modelul orientativ al planului de învăţământ aplicat în anul 2010, care poate fi consultat la sediul INPPA sau la adresa www.inppa.ro).

În acest scop, candidaţii vor depune la secretariatul INPPA din Bucureşti, Calea Văcăreşti nr. 185, sector 4, tel/fax: 021/3301296, 021/3301297, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (persoane de contact: Tatiana Frâncu şi Ioana Ganciu) în perioada 22 decembrie 2010 – 26 ianuarie 2011 (exceptând perioada de vacanţă 23 decembrie - 4 ianuarie), un dosar ce trebuie să cuprindă:

1). Un curriculum vitae profesional;

2). O scrisoare de intenţie ce va conţine inclusiv referiri la:

a). opţiunea candidatului prin raportare lamodalităţile de exercitare a calităţii de lector I.N.P.P.A. menţionate la pct. I;

b). opţiunea candidatului prin raportare la materiile obligatorii şi opţionale stabilite prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 295/05.12.2007;

c). un plan curricular pe care candidatul şi-l propune să-l realizeze, conform tematicii, pe parcursul unui an de pregătire în cadrul I.N.P.P.A.; candidatul va prezenta desfăşurarea concretă a activităţii (inclusiv metodele şi tehnicile de lucru) organizate pe 3 module de pregătire a câte 5 săptămâni fiecare, cu estimarea timpului preconizat a fi alocat cursurilor/atelierelor aferente disciplinei pentru care a optat, în cadrul fiecărui modul, inclusiv in format electronic.

Au prioritate avocaţii – cadre universitare, avocaţii – foşti absolvenţi ai INPPA şi avocaţii care fac dovada că au urmat cursuri de formare profesională în domeniul psiho-pedagogic.

În mod excepţional pot fi selectaţi ca lectori ai INPPA jurişti care se bucură de reputaţie în domenii de specialitate din materiile incluse în planul de învăţământ menţionat la pct. II din prezentul anunţ.